NAVIGATION

Obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIA


o 1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti B27 sro, so sídlom Na Harfe 935 / 5b, 190 00 Praha 9, identifikačné číslo: 276 07 755, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 118526 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetovém obchode. Tento internetový obchod prevádzkuje predávajúci na www.boblbee.eu prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
o 1.2. Obchodné podmienky upravujú aj práva a povinnosti strán pri používaní webovej stránky predávajúceho nachádzajúcej sa na adrese www.boblbee.eu (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
o 1.3. Ustanovenia odchyľujúce sa od podmienok môžu byť dojednané v kúpnej zmluve. Rozlišovacie ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami podmienok.
o 1.4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú pripravené ve slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu nemožno uzavrieť v inom ako slovenskom jazyku.
o 1.5. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z obdobia platnosti predchádzajúcej verzie podmienok.


2. UZATVORENIE KUPNÉ ZMLUVY
o 2.1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
o 2.2. Webové rozhranie obchodu zahŕňa širokú škálu tovaru so športovým charakterom (napr. batohy a príslušenstvo), súčasťou internetového obchodu je fórum, na ktorom sa môžu používatelia opýtať na túto otázku. Ceny ponúkaných tovarov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Predaj tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú platné tak dlho, ako sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje schopnosť predávajúceho uzatvárať kúpnu zmluvu za individuálne dohodnuté podmienky.
o 2.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch na balenie a dodanie tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedeného na webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar dodaný na území Slovenskej republiky.
o 2.4. Na objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Formulár objednávky obsahuje najmä informácie o:
2.4.1. objednaný tovar (objednaný tovar "vložil kupujúceho do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)
2.4.2. spôsob zaplatenia kúpnej ceny tovaru, podrobnosti o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru

2.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "príkaz").


o 2.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odosiela kupujúci predajcovi kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ". Podrobnosti uvedené v objednávke predávajúci považujú za správne. Predajca ihneď potvrdí prijatie objednávky; prijatia objednávky je potvrdené automaticky prostredníctvom e-mailové správy odoslané zo servera predávajúceho, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
o 2.6. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o ďalšie potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​alebo telefonicky) v závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, odhadované prepravné náklady).
o 2.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vyplynie z doručenia objednávky (prijatia), ktoré je kupujúcemu zaslané e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho. Ak kupujúci zadal nesprávne kontaktné údaje, v dôsledku čoho nemôže byť potvrdenie objednávky doručené, je predávajúci oprávnený objednávku zrušiť.
o 2.8. Ak kupujúci požiada o zrušenie svojej objednávky, ihneď o tom upovedomí predajcu, telefonicky na čísle 296 642 377 alebo písomne ​​na adrese boblbee@boblbee.eu.
o 2.9. Kupujúci sa pri uzatváraní kúpnej zmluvy zaväzuje používať vzdialené komunikačné prostriedky. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.


3. CENY PRODUKTOV A PODMIENKY PLATBY
o 3.1. Kupujúci môže zaplatiť kupujúcemu nasledujúce tovary nasledovným spôsobom: a) cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy;

v hotovosti / kreditnej karte pri osobnom vyzbieraní na adrese Predávajúceho na adrese Na Harfě 935 / 5b, 190 00 Praha 9


bankovým prevodom na účet predávajúceho 179270990/0600 v spoločnosti MONETA Money Bank, a.s. (Kupujúci bude písomne ​​informovaný o stave objednávky a bude mu poskytnuté všetky potrebné údaje na prevod sumy na účet predávajúceho.


na dobierku tovaru na kupujúceho na adresu uvedenú v objednávke (hotovosť preberá prepravca pri prevzatí tovaru)


Tovar zostáva do plneho zaplatený majetkom predávajúceho. Dátumom platby je deň pripísania sumy zodpovedajúcej kúpnej cene vč. DPH na účet predávajúceho alebo príjem hotovosti. Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia je dátum dodania tovaru dopravcovi.
o 3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, ďalej sa chápe ako nákupná cena i náklady spojené s dodávkou tovaru.
o 3.3. V prípade platby v hotovosti alebo dobierkou je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
o 3.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s premenným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
o 3.5. Zľavy z ceny tovaru poskytnutého predávajúcim kupujúcemu sa nedajú kombinovať.
o 3.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a odovzdá spoločne so zakúpeným tovarom kupujúcemu.


4. ZRUŠENIE KUPNEJ ZMLUVY
o 4.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodnom balení.
o 4.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa musí odoslať predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho Na Harfe 935 / 5b, 190 00 Praha 9 alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho boblbee@boblbee.eu alebo telefonicky na +420 296 642 377. Doporučujeme vykonať odstúpenie od zmluvy písomne.
o 4.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok je kúpna zmluva zrušená od začiatku. Tovar musí byť vrátený predajcovi do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

o 4.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 Zmluvných podmienok predajca vráti prijaté finančné prostriedky od Kupujúceho do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom ako Predávajúci prijal od Kupujúceho. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcemu alebo inak za predpokladu, že kupujúci súhlasí, že tak urobí bez toho, aby kupujúcemu vznikli dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar bol odoslaný podnikateľovi.
o 4.5. Predávajúci je oprávnený jednostranne odškodniť žiadosť kupujúceho o vrátenie kúpnej ceny.
o 4.6. Tovar nemožno vrátiť na dobierku, takáto zásielka nie je prevzatá predávajúcim.
o 4.7. Po prijatí tovaru kupujúcim je predajca oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade predávajúci vráti nákupnú cenu kupujúcemu bez zbytočného odkladu bez poplatku na účet určený kupujúcim.
o 4.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
o 4.9. Predávajúci dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným sortimentom, napriek tomu môže výnimočne dôjsť k situáciám, kedy nebude schopný objednaný tovar dodať za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Predávajúci preto si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch, keď sa objednaný tovar už nepredáva alebo nevyrába.
o 4.10. Predávajúci aj kupujúci majú právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj vtedy, ak došlo k výrazným zmenám cien dodávateľa objednaného tovaru, ak došlo k výrazným zmenám cien prepravy tovaru, a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tj. Zvýšenie ceny tovaru či zvýšenie nákladov na prepravu. Ak nastane táto situácia, predávajúci je povinný okamžite informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, navrhnúť zmenu ceny tovaru alebo náklady na dopravu kupujúcemu. Ak už kupujúci uhradil časť alebo celú kúpnu cenu, je predávajúci povinný previesť túto čiastku kupujúcemu na jeho účet a to v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 10 pracovných dní.


5. DOPRAVA A DODÁVKA TOVARU
o 5.1. Dodacia lehota sa líši podľa charakteru a množstva tovaru a je zobrazená v detailnom pohľade na konkrétny tovar. Vzhľadom na povahu dodaného tovaru je dodacia lehota stanovená po potvrdení objednávky.
o 5.2. Spôsob a miesto dodania tovaru určuje kupujúci v objednávke. Náklady sú účtované kupujúcemu v závislosti od spôsobu doručenia a hmotnosti vybranej položky podľa aktuálneho cenníka uvedeného priamo v nákupnom košíku internetového obchodu. Dodávaním tovaru sa rozumie dovoz a umiestnenie tovaru za prvé uzamykateľné dvere. Ak je tovar umiestnený na vyššom poschodí, je potrebné vopred oznámiť predávajúcemu objednávku.
o 5.3. Ak je spôsob dopravy dohodnutý kupujúcim, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto druhom dopravy.

o  5.4. Ak je predávajúci povinný doručiť tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, podľa kúpnej zmluvy je kupujúci povinný prevziať tovar po doručení.
o 5.5. Ak je z dôvodov potreby kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo inak, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovanou dodávkou tovaru. náklady spojené s inou metódou doručenia.
o 5.6. Po prijatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balenia tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov oznámiť dopravcovi bez zbytočného odkladu. V prípade porušenia obalu, ktorý uvádza neoprávnený vstup do zásielky, kupujúci nie je povinný prevziať zásielku od dopravcu.
o 5.7. Tovar môže kupujúcemu zaslať PPL s.r.o. Dodacia lehota na doručenie je zvyčajne kdekoľvek v Slovenskej republike do 48 hodín od prijatia zásielky dopravcom. Súčasne sa odberateľovi odošle e-mail s informáciami o zásielke a očakávanom dátume doručenia. Cena dopravy sa riadi aktuálnym cenníkom v deň objednávky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať zásielku, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou, pretože parcela je napríklad neúplná alebo poškodená. Ak kupujúci dostal takúto poškodenú zásielku od dopravcu, je potrebné opísať škodu v dodacom liste dopravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bezodkladne oznámiť predajcovi na telefónnom čísle +420 296 642 377 alebo e-mailom na adresu boblbee@boblbee.eu a napísať s dopravcom správu o sťažnostiach.
Ďalší nárok na neúplnosť alebo vonkajšie poškodenie zásielky nezbavuje kupujúceho práva na sťažnosť, ale dáva predajcovi možnosť preukázať, že neexistuje žiadny rozpor s kúpnou zmluvou. Pokiaľ zákazník zistí poškodenie tovaru po prevzatí, okamžite informuje Predávajúceho na telefónnom čísle +420 296 642 377 alebo e-mailom na adresu boblbee@boblbee.eu a ďalšie vybavenie reklamácie prebieha podľa platného reklamačného poriadku.
o 5.8 V prípade osobné zbierky tovaru prevádzkovateľ odovzdá kupujúcemu správu na e-mailovej adrese, ktorú dala, akonáhle je tovar k dispozícii. V správe kupujúci informuje aj kupujúceho o otváracích hodinách, čase prijatia a akýchkoľvek ďalších informáciách. Vyššie uvedené fakty je možné oznámiť aj telefonicky. Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba musí byť dostatočne identifikovaná a zriadená platným preukazom totožnosti alebo platným pasom. Ak nie je stanovená lehota, predávajúci je oprávnený predávať tovar, ak kupujúci neprevezme a nevypláca ho do 21 dní odo dňa, keď prevádzkovateľ oznámil dostupnosť tovaru. Tovar bude odobratý kupujúcim v sklade B27 s.r.o., Na Harfě 935 / 5b, 190 00 Praha 9, Česká republika.
o 5.9. Práva a povinnosti ostatných strán v preprave tovaru môžu zmeniť platnosť dodacích podmienok predávajúceho, keď je predávajúci vystavený.


6. PRÁVA Z FALSE PLNENIA
o 6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
o 6.2. Predávajúci je voči kupujúcemu zodpovedný za to, aby bol tovar bez vád. Predávajúci predovšetkým odpovedá kupujúcemu, že v čase prevzatia tovaru od kupujúceho:

6.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
6.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci označuje alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa,
6.2.3. tovar zodpovedá kvalite alebo výkonu odsúhlasenej vzorky alebo originálu, ak sa kvalita alebo dizajn určili na základe dohodnutej vzorky alebo originálu,
6.2.4. tovar je v primeranom množstve, stupni alebo hmotnosti
6.2.5. tovar spĺňa zákonné požiadavky.
o 6.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa, ktorou bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúca miera použitia alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v čase prevzatia kupujúcim, alebo ak vyplýva z povahy tovaru.
o 6.4. Ak dôjde k chybe do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný už pri prevzatí.
o 6.5. Práva na vadné plnenie sú nárokované kupujúcim na adrese predávajúceho v jeho priestoroch, v ktorom je možné prijať reklamáciu vzhľadom na sortiment predaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Momentom, kedy sa reklamačný nárok podáva, je okamih, keď predávajúci dostal požadované tovary od kupujúceho.
o 6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady môžu byť upravené pravidlami nároku predávajúceho.
o 6.7. Predávajúci si vyhradzuje právo previesť právo na vadné plnenie tretím stranám bez predchádzajúceho písomného oznámenia. Takto prevedené právo je neplatné.


7. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
o 7.1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru zaplatením plnej kúpnej ceny tovaru.
o 7.2. Predávajúci nie je viazaný kódexmi správania vo vzťahu k kupujúcemu v zmysle § 1826 ods. 1, e) občiansky zákonník.
o 7.3. Mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov rieši predávajúci prostredníctvom e-mailu boblbee@boblbee.eu. Informácie kupujúceho budú zaslané na elektronickú adresu kupujúceho.
o 7.4. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenský preukaz sa vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušným živnostenským úradom. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov zabezpečuje Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia okrem iného vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
o 7.5. Kupujúci týmto preberá riziko zmeny okolností v súlade s § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
o 8.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorá je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
o 8.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa, e-mail, telefónne číslo a (spoločne všetky ako "osobné údaje").
o 8.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak kupujúci nevyberie inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných informácií kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v plnom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe znemožnila uzavretie kúpnej zmluvy.
o 8.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
o 8.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci prideliť tretej strane ako spracovateľ. Okrem osôb, ktoré prepravujú tovar, osobné údaje poskytne predávajúci tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.
o 8.6. Osobné údaje budú spracované na neurčito. Osobné údaje budú spracované v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.
o 8.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že mu bolo oznámené, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
o 8,8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účely ich spracovania môžu:
8.8.1. požiadajte predajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,
8.8.2. vyžadovať od predajcu alebo spracovateľa odstrániť výslednú podmienku.
o 8.9. Ak kupujúci žiada informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný tieto informácie odovzdať. Predávajúci má právo poskytnúť informácie podľa predchádzajúcej vety a požiadať o primeranú kompenzáciu, ktorá nepresiahne náklady potrebné na poskytnutie informácií.
o 8.10. Kupujúci môže písomne ​​zmeniť osobné údaje na adrese boblbee@boblbee.eu alebo oznámiť predávajúcemu telefonicky na čísle 296 642 377.
o 8.11. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak že pošle emailovú správu na boblbee@boblbee.eu alebo túto skutočnosť oznámi predávajúcemu telefonicky na telefónne číslo +420 296 642 377.


9. ODOSIELANIE PODNIKATEĽSKÝCH ÚDAJOV A SKLADOVACÍCH SUROVÍN
o 9.1. Kupujúci súhlasí s odoslaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a súhlasí s tým, že zašle predajné oznámenia na elektronickú adresu kupujúceho.
o 9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním takzvaných súborov cookie do počítača. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10. DODÁVKA
o 10.1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa kúpnej zmluvy sa doručí druhej zmluvnej strane písomne, e-mailom, osobne alebo doporučeným poštovým poskytovateľom (podľa voľby odosielateľa). Kupujúci môže byť v objednávke doručený na e-mailovú adresu uvedenú vo svojom používateľskom účte alebo konkrétnom kupujúcom.


11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
o 11.1. Ak vzťah týkajúci sa používania webovej stránky alebo právneho vzťahu stanoveného v Kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. To neovplyvňuje práva spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
o 11.2. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo ak nastane, namiesto neplatných klauzúl sa zavedie ustanovenie v rozsahu, v ktorom je účel neplatnej klauzuly čo najbližšie. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
o 11.3. Kúpna zmluva vrátane Zmluvných podmienok archivuje Predávajúci v elektronickej podobe a nie je dostupná.
o 11.4. Príloha k obchodným podmienkam je vzorom výberového formulára z kúpnej zmluvy.
o 11.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie B27 s.r.o., Na Harfe 935 / 5b, 190 00 Praha 9, adresa elektronickej pošty boblbee@boblbee.eu, telefón +420 296 642 377.
Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na nákup internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou B27 s.r.o .. Všetky zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.
Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.).
Ak je dodávateľ obchodníkom, vzťahy, ktoré sa nevzťahujú obchodné podmienky, sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., V znení neskorších predpisov.
Praha, 15.8.2016
Zmeny obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy môžu byť vykonané len písomne ​​a zmenené a doplnené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia.
Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. januára 2016 a zrušia predchádzajúce Zmluvné podmienky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť zmluvné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Reklamný list | VZOR odstúpenia od zmluvy

Nahoru

Košík Zavřít košík

FAKTURACNI_ADRESA

SOUHLASIM
SOUHLASIM2

DORUCOVACI_ADRESA

NECHTE_PRAZDNE